Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
(dále jen „VOP“)

společnosti just POINT s.r.o., IČO 03758711, se sídlem Zahradníkova 824/28, Veveří, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86604 (dále jen „Společnost“) pro nákup zboží na e-shopu.

I. Úvodní ustanovení

1. VOP upravují vzájemné závazky smluvních stran vzniklé na základě užití e-shopu a v jeho souvislosti, prostřednictvím něhož Společnost nabízí zboží a jeho uživatel (dále jen „Zákazník“) jeho prostřednictvím takové zboží případně objedná a při jeho doručení koupí.

2. VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem - spotřebitelem za účelem přímé spotřeby. Nákup zboží na e-shopu za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, je možný, avšak neuplatní se na něj tyto VOP.

3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží Společnosti uveřejněné na eshopu. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

4. Společnost je oprávněna jednostranně měnit znění VOP, kdy o změně informuje Zákazníky na e-shopu. Tímto ustanovením nejsou dotčeny závazky vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. Uzavření Smlouvy

1. Společnost na e-shopu nabízí zboží. Cena zboží je včetně zákonné sazby DPH.

2. Cenu zboží v e-shopu může Společnost kdykoli změnit. Pro Zákazníka ovšem platí ta cena, která byla u objednaného zboží v okamžiku odeslání objednávky. Pokud by bylo zboží nabízeno se zjevně chybnou cenou, není Společnost povinna se Zákazníkem kupní smlouvu za chybnou cenu zboží uzavřít.

3. Zákazník se před výběrem zboží seznámí s VOP, což potvrzením objednávky výslovně stvrdí.

4. Zákazník na e-shopu vybírá zboží, volí požadovaný druh a množství, způsob platby a dodání.

5. Pakliže to vyžaduje druh zboží, potvrdí Zákazník před odesláním objednávky údaj o svém věku.

6. Objednávka je dokončena v okamžiku, kdy Zákazník vloží zboží do košíku, vyplní objednávkový formulář, a objednávku potvrdí tlačítkem „Odeslat objednávku“ a ze strany Společnosti bude zasláno emailovou formou potvrzení objednávky na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce. V závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) může Společnost požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smlouva se uzavírá převzetím zboží ze strany Zákazníka. Změna objednávky je možná, pokud Společnost zavolá telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není skladem.

7. Zboží je předáváno v závislosti na zvoleném způsobu doručení přímo Zákazníkovi nebo jeho zástupci. Za Zákazníka může zboží převzít fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje na doručovací adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za Společnost předává, věrohodně prokáže svou totožnost, nebo která předloží Společnosti při osobním odběru uskutečněnou objednávku.

8. Alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18 let; mladším osobám je jejich prodej zakázán a Smlouva s nimi nemůže být uzavřena. Společnost je oprávněna prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je Společnost oprávněna odmítnout předání zboží a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s objednávkou. Stejně tak je Společnost oprávněna odmítnout předání zboží, pokud nebude ze strany zákazníka zaplaceno.

9. Společnost není povinna uzavřít Smlouvu s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) anebo podmínky užití e-shopu.

10. Smlouva nebude u Společnosti ukládána. Zákazník je povinen si stáhnout její znění (tj. objednávku a znění těchto VOP) z e-shopu v průběhu objednávky nebo bezprostředně po jejím potvrzení, později mu k ní Společnost nemusí umožnit přístup.

III. Storno objednávky

1. Storno objednávky či její změna (včetně času a adresy doručení) ze strany Zákazníka je možná nejdéle do tří hodin od potvrzení objednávky, avšak vždy nejpozději do okamžiku, kdy bude zboží Zákazníkovi vypraveno, a to e-mailem na adresu info@justwine.cz . Zákazník je ve změně i ve stornu objednávky povinen uvést číslo objednávky a datum objednávky.

2. Později již není možno storno či změnu objednávky provést. Zákazník však může zavolat na telefonní číslo Společnosti 722 313 722 a Společnost se v rámci možností pokusí Zákazníkovi vyhovět.

 

IV. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

1. Zákazník má povinnost předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky ihned vytknout společnosti jP na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (např. propadla expirační doba nebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned osobě, která mu jej za společnost jP předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nevytkl zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

2. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží ihned předat osobě, která mu jej za společnost jP předala, a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy společnosti jP písemně (poštou nebo e-mailem) prostřednictvím jejích aktuálních kontaktních údajů (viz čl. XI. odst. 5. VOP) a zaslat zboží na své náklady na adresu Zahradníkova 824/28, Veveří, 602 00 Brno, a je povinen zaplatit společnosti jP promarněné náklady na
doručení zboží.

3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena zboží nebo poměrná část poukázána do 14 dnů od vrácení zboží na účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník za tímto účelem společnosti jP sdělí, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Společnost jP je oprávněna započíst si odpovídající část z ceny zboží na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.

4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e) a g) Občanského zákoníku není odstoupení od Smlouvy možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze, nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že společnost jP je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je společnost jP oprávněna zboží neprodleně zlikvidovat.

6. Společnost jP je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že Zákazník nezaplatí zboží, či že nebude spolehlivě prokázán požadovaný minimální věk Zákazníka nebo jeho zástupce.

V. Platební podmínky

1. Přístup a užití e-shopu ze strany Zákazníka je bezplatný.

2. Při první objednávce u nových Zákazníků Společnost vyžaduje platbu předem, v hotovosti, nebo je zboží zasíláno na dobírku. Při dalších odběrech zasílá Společnost zboží s fakturou se 14-ti denní splatností, není-li dohodnuto jinak.

3.4. Dopravné za přepravu zboží do hodnoty 3000,- Kč činí dle způsobu dopravy: 

Messenger - 200,- Kč

Doprava po Brně - 100,- Kč

Osobní odběr - justWINE Zahradníkova 28 nebo podniková prodejna Cejl 32 - 40 Kč.

U objednávek v hodnotě vyšší než 3000,- Kč, je doprava zdarma

 

VI. Odpovědnost a záruky

1. Společnost odpovídá Zákazníkovi za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

2. Společnost nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

3. Společnost nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod eshopu. Společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

4. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a Společnost dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím telefonu, který Zákazník uvede v objednávce či prostřednictvím emailové zprávy na email, který zákazník uvede v objednávce.

5. Společnost neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na e-shopu, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající e-shop, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty. Společnosti nenese odpovědnost za úplnost či technickou přesnost veškerých informací zveřejňovaných na e-shopu.

 

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Zákazník prohlašuje, že je plně způsobilý uzavřít Smlouvu; starší 18 let (pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na e-shopu zboží, u něhož je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let); veškeré údaje poskytující Společnosti jsou pravdivé, úplné, přesné a správné; zaplacením ceny neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení zboží; před zahájením užívání e-shopu se důkladně seznámil s VOP, kterým rozumí a souhlasí s nimi; zboží na e-shopu nekupuje jako podnikatel ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám.

2. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré další součásti tvořící e-shop just WINE store (včetně veškerého grafického znázornění) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat e-shop just WINE store výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící e-shop just WINE store.

3. Fotografie na e-shopu jsou pouze ilustrativní.

4. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3. osoby k e-shopu.

5. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) Občanského zákoníku.

6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje Zákazníka - fyzické osoby, spravuje a zpracovává společnost, která zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo Společnosti.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa, adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození (dále vše společně jen jako „OÚ“).

3. Zákazník souhlasí se zpracováním OÚ Společností, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své OÚ uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých OÚ.

5. Zpracováním OÚ může Společnost, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

6. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté OÚ jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí. Zákazník může souhlas se zpracováním OÚ ve vztahu ke Společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti.

7. V případě, že by se Zákazník domníval, že Společnost nebo zpracovatel provádí zpracování jeho OÚ v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých OÚ, je mu Společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnuté informace požadovat úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Společnosti na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Společnosti na tuto adresu. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IX. Řešení sporů, dozorový orgán

1. Vzájemné spory mezi Společností a Zákazníkem řeší obecné soudy. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869 (www.coi.cz).

2. Zákazník jako spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz.) Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Zákazníka, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo se Společností vyřešit napřímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Společnosti poprvé.

3. Společnost prohlašuje, že je oprávněna k činnosti upravené VOP na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Orgánem dohledu je v rámci své působnosti živnostenský úřad.

X. Doručování

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.

2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztah související s užitím e-shopu se řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek.

2. Pro řešení případných sporů, které není možno řešit mimosoudně, je příslušný obecný soud Společnosti.

3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

4. Všechna práva k webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží pouze Společnosti. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

5. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 22.4.2020